P1 นักเก็ตไก่
นักเก็ตไก่ 6 ชิ้น
ราคา : 35 บาท
P2 ชิกเก้นบอมบ์
ชิกเก้นบอมบ์ 7 ชิ้น
ราคา : 35 บาท
P3 ไก่ทอด 4 ชิ้น
ไก่ทอด 4 ชิ้น
ราคา : 99 บาท
P4 ชุดข้าวอบไก่ย่าง
ข้าวอบไก่ย่าง
ชิกเก้นบอมบ์
เป๊ปซี่ 550 มล.
ราคา : 145 บาท
P5 ชุดข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์
ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์
ชิกเก้นบอมบ์
เป๊ปซี่ 550 มล.
ราคา : 145 บาท
P6 ชุดข้าวไก่คาราเกะ
ชุดข้าวไก่คาราเกะ
ชิกเก้นบอมบ์
เป๊ปซี่ 550 มล.
ราคา : 145 บาท
1
สั่งออนไลน์ได้ในเวลา 10:00 - 20:45 น.